แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

คำชี้แจง

ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน”
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ตัวชี้วัดที่ 6a ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6b ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อ และ/หรือ การมีงานทำ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ X1 ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา

ตาราง excel QP ตชว.ที่ x1 ค้นพบต้นแบบ.xlsx

ตัวชี้วัดที่ X2 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ)

ตาราง excel QP ตชว.ที่ x2.1 ดิจิทัล.xlsx

ตาราง excel QP ตชว.ที่ x2.2 ดิจิทัล.xlsx