หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน

แบบติดตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 1) (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
คำชี้แจง
  1. แบบติดตามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน” มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และ ด้านประสิทธิภาพ และ สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินงาน 9 จุดเน้น ได้แก่
จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3–6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ
จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร
จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


  2. แบบติดตามมีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
      ตอนที่ 2 ประเด็นการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

  3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง ในระบบติดตาม e-MES โดย
      ตอนที่ 1 ขอให้รายงานข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
      ตอนที่ 2 ขอให้รายงานข้อมูลอย่างชัดเจน ครอบคลุมนโยบาย สพฐ. 4 ด้าน
      ตามกำหนดการ ดังนี้
        ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 17- 23 กุมภาพันธ์ 2565
        ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 วันที่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 2565
        ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม – 26 กันยายน 2565
โปรดคลิกปุ่ม การรายงานผลการดำเนินงาน ทางระบบ e-MES