หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
คำชี้แจง
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
    การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลั กการสร้างและพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
    การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
   สพป. ดาวน์โหลด
   สพม. ดาวน์โหลด